Algemene Voorwaarden Schipverven.nl

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Nove van toepassing, zoals gedeponeerd op 17 januari 2017 bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK01/13179499.

Download

1

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,

opdrachten, bestellingen, bevestigingen en overeenkomsten tot levering van

zaken alsmede de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van

zaken, waarbij een lid van NOVE, verder te noemen “verkoper”, partij is. De

wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als “koper”.

1.2 Waar in deze voorwaarden over “zaken” wordt gesproken, worden daaronder

voor zover mogelijk tevens “diensten” begrepen.

1.3 Een overeenkomst welke namens verkoper door een vertegenwoordiger wordt

aangegaan, bindt verkoper uitsluitend indien en voor zover verkoper haar

schriftelijk heeft bevestigd.

1.4 Toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde voorwaarden wordt

uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk tussen

partijen is overeengekomen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig

wanneer dit bij schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.

1.5 In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven

deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.

1.6 De koper met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden werd

gecontacteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere

overeenkomsten tussen verkoper en koper.

1.7 Het woord schriftelijk betekent zowel op papier als op elektronische wijze.

 

Artikel 2 – Aanbod, overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat zij schriftelijk door verkoper is

bevestigd, of, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat verkoper een

begin van uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.

2.3 Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts

geldig indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegde

vertegenwoordiger van verkoper.

2.4 Informatie die is verstrekt voorafgaand aan de bevestiging van een opdracht,

aanbod of offerte, waaronder maar niet beperkt tot informatie over

eigenschappen van de te leveren goederen, is alleen bindend indien schriftelijk

door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van verkoper bevestigd bij de

opdrachtbevestiging.

2.5 Informatie in brochures, advertenties en andere (product)documentatie van

verkoper, waaronder maar niet beperkt tot volumes, gewichten en

produktspecificaties is indicatief.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De prijzen van verkoper zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der

overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon,

belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle andere

kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

3.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst in de onder het vorige artikellid

genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit

ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare

omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen

dienovereenkomstig te wijzigen.

3.3 Alle door verkoper opgegeven prijzen en/of tarieven zijn in Euro en exclusief

BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Indien koper op zijn verzoek BTW en/

of accijnsvrij geleverd krijgt, dan is koper verantwoordelijk voor het hebben

van de benodigde vergunning en vrijwaart hij verkoper terzake van de levering

volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechten en

heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

3.4 De verkoper is gerechtigd een kredietbeperking bij de koper in rekening te

brengen dan wel een betalingskorting toe te passen.

 

Artikel 4 – Levertijd

4.1 De door verkoper opgegeven levertijd is indicatief en is niet te beschouwen als

een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een termijn

gaat pas lopen na ontvangst door de verkoper van alle voor de uitvoering van

de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en overeengekomen

(vooraf)betaling.

4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde

arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige

levering door toeleveranciers van verkoper, zodanig dat verkoper in staat is om

de levertijd aan te houden.

4.3 Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te

ontbinden. Voor zover niettemin een ontbindingsrecht zou bestaan, dient die

schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats

te vinden en kan slechts volgen indien Verkoper in verzuim is.

4.4 Overschrijding van de levertijd geeft koper nimmer het recht schadevergoeding

te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet

na te komen.

4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de

overeengekomen termijn, voor zover die fataal zou zijn, en anders de termijn

die koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld.

4.6 Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn

afgenomen, blijven ter beschikking van koper en worden door verkoper voor

rekening en risico van koper opgeslagen. Dit laat de betalingsverplichting van

koper onaangetast.

 

Artikel 5 – Levering, transport

5.1 Levering geschiedt op basis van leveringsconditie Ex Works [locatie verkoper]

(Incoterms, laatste versie), tenzij partijen uitdrukkelijk een andere afleverplaats

zijn overeengekomen. Indien is overeengekomen dat transport door de

verkoper zal worden geregeld, geschiedt dat voor rekening en risico van de

koper.

5.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken door of

namens koper worden afgehaald of transport door de verkoper wordt geregeld

als bedoeld in het eerste lid, bij aanvang van de belading in het vervoermiddel

waarmee de zaken worden afgehaald of vervoerd. Indien uitdrukkelijk is

overeengekomen dat de zaken voor rekening en risico van de verkoper zullen

reizen, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van

de zaken aan het met koper afgesproken afleveradres.

5.3 Verkoper heeft het recht om als één partij verkochte zaken of een als één partij

verkochte hoeveelheid zaken, in gedeelten af te leveren.

5.4 Koper is verplicht bij aanbieding, in de zin van artikel 5.2, direct gelegenheid tot

lossing te geven in een daartoe voor de zaken geschikte installatie of op een

voor de zaken geschikte opslagplaats. Bij gebrek aan medewerking door koper

zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en “overtime” voor elk uur of gedeelte

daarvan voor rekening van koper.

5.5 Vervoersplicht van verkoper gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het

door verkoper gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het

verdere transport heeft koper zorg te dragen.

5.6 Maten en gewichten worden bindend volgens de bij de verkoper gebruikelijke

methode (waaronder betreffende temperatuur) vastgesteld. In andere gevallen

zijn maten en gewichten die de afleverende installatie aangeeft, maatgevend.

Koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de

zaken voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.

5.7 Aanduidingen van koper met betrekking tot de maximale inhoud van – en het

vloeistofpeil in – zijn tanks, alsmede de aard van de daarin aanwezige zaken,

worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke

aanduiding komen voor rekening van koper. Ook de eventuele schade, milieuen

opruimschade daaronder begrepen, en het verloren gaan van afgeleverde

zaken, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en

veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van

peilstokken, peilschaal of overvulbeveiliging, komt voor rekening van koper.

5.8 Indien bij de aflevering van de zaken op verzoek van koper wordt afgeweken

van de volgens verkoper te hanteren pompsnelheid, komt alle daardoor

veroorzaakte schade, waaronder begrepen schade geleden door derden en

“demurrage” voor rekening van koper.

5.9 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling aan koper, de te

leveren zaken te verzekeren indien zulks verkoper noodzakelijk voorkomt; de

kosten van verzekering worden tegen marktconforme tarieven aan koper

doorbelast.

5.10 Retourzendingen zijn te allen tijde voor rekening en risico van de koper.

5.11 Koper is verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek tot een recall

van geleverde produkten, en de van hem door verkoper danwel van

overheidswege verlangde maatregelen uit te voeren. Partijen zullen

voorafgaand aan het nemen van dergelijke maatregelen overleg voeren, tenzij

vanwege de spoedeisendheid dergelijke maatregelen onmiddellijk getroffen

moeten worden. De aard en mate van urgentie van een recall zal door

verkoper of, al naar gelang het geval, de daartoe bevoegde autoriteit, worden

vastgesteld. Iedere partij draagt de kosten die met betrekking tot het uitvoeren

van de recall-maatregelen gepaard gaan met de inzet van personeel en

bedrijfsmiddelen.

 

Artikel 6 – Monstername

6.1 Tussen partijen bindend zijn slechts de monsters, die zijn genomen door

verkoper.

 

Artikel 7 – Emballage

7.1 Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Emballage, die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft

eigendom van verkoper. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal koper de niet in de prijs begrepen

emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat op basis van

leveringsconditie DDP [locatie verkoper] (Incoterms, laatste versie) aan

verkoper retourneren op een door verkoper op te geven adres. Bij gebreke

hiervan moet koper aan verkoper de kostprijs van nieuwe vervangende

emballage vergoeden, en is koper aansprakelijk voor alle boetes, huurkosten

en/of heffingen die aan verkoper kunnen worden opgelegd in verband met het

niet retourneren van emballage.

 

Artikel 8 – Merk

8.1 Koper verklaart met het in ontvangst nemen van de zaken bekend te zijn met

de door verkoper gebruikte rechten van intellectuele eigendom.

8.2 Bij doorverkoop/doorlevering zal koper de zaken uitsluitend onder de door

verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom in het verkeer

brengen, en van zijn koper bij wege van kettingbeding bedingen dat de zaken

uitsluitend onder die rechten van intellectuele eigendom mogen worden

doorverkocht.

8.3 Koper verklaart geen inbreuk op de door verkoper vastgestelde rechten van

intellectuele eigendom te zullen maken, en verkoper van enige inbreuk

onverwijld op de hoogte te zullen stellen.

 

Artikel 9 – Bruikleen, huur

9.1 Alle door verkoper in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en

installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het

verwerken van door verkoper geleverde zaken.

9.2 Direct bij of na aflevering dient (huur)koper zich te vergewissen van de goede

staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 11.1 is

van overeenkomstige toepassing.

9.3 In bruikleen of (huur)koop verstrekte materialen zijn onder alle omstandigheden

voor risico van koper. Koper is verplicht de ter beschikking gestelde materialen

en installaties deugdelijk te laten verzekeren en onderhouden door een daartoe

bevoegde deskundige. Alle kosten van verzekering, gebruik en onderhoud van

de materialen en installaties komen voor rekening van koper.

9.4 Indien koper in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit artikel

9.1 en/of 9.3, heeft verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke

ingang te ontbinden en zal koper aansprakelijk zijn voor alle schade en kosten.

9.5 In het geval genoemd in het vorige lid, alsmede zodra de periode waarvoor

installaties en materialen in huur of bruikleen zijn verstrekt, is verlopen, is koper

verplicht om de materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden

en leeg DDP [locatie verkoper] (Incoterms, laatste versie) aan verkoper ter

beschikking te stellen op een door verkoper op te geven plaats, bij gebreke

waarvan koper aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid verkoper

10.1 Koper is en blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de

deugdelijkheid en veiligheid van de eigen installaties, mechanismen en zaken.

10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van fouten of

onrechtmatige daden van hemzelf, diens werknemers, dan wel van andere

personen die door of namens verkoper zijn betrokken bij de uitvoering van de

met koper gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad

betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens

vennootschap of als leidinggevende functionarissen, en koper tevens aantoont

dat er sprake is van opzet of grove schuld van zodanige personen.

10.3 Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde of ter

beschikking gestelde zaken en diensten of ter beschikking gestelde zaken voor

een bijzonder doel.

10.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van of (in)direct

verband houdende met het gebruik van alternatieve dan wel biologische

brandstoffen, ongeacht of er sprake is van een toevoeging van dergelijke

brandstoffen dan wel van levering van pure biologische brandstoffen.

10.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van door haar

verstrekte gebruiksadviezen, tenzij het een advies betreft, afkomstig van

personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens

vennootschap of als leidinggevende functionarissen en koper aantoont dat er

sprake is van opzet of grove schuld van zodanige personen.

10.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit

gebreken aan door verkoper geleverde zaken, ter beschikking gestelde zaken

of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, danwel

voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van de door verkoper geleverde

zaken, tenzij zulks op grond van dwingendrechtelijke bepalingen anders is. De

schadevergoedingsplicht van Verkoper zal in dat geval niet méér bedragen dan

hetgeen waartoe hij op grond van de wet wordt verplicht.

10.7 Behoudens indien op grond van dwingendrechtelijke bepalingen als bedoeld in

artikel 10.6 anders wordt voorgeschreven, is iedere aansprakelijkheid van

verkoper altijd beperkt tot het lagere bedrag van:

a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de

overeengekomen prestatie:

b. bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de

waarde van de desbetreffende prestatie;

c. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voorzover

verkoper tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.

10.8 Onder “schade” wordt verstaan schade van welke aard dan ook, inclusief maar

niet beperkt tot materiële schade, milieuschade, indirecte schade, gederfde

winst, kosten, boetes, gevolgschade, alles hoe ook genaamd en hoe ook

ontstaan.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1 Koper is verplicht om direct bij of na aflevering de geleverde zaken te

controleren. Alle klachten van koper over de kwantiteit van de geleverde zaken

moeten onmiddellijk en schriftelijk bij verkoper ingediend worden, en alle

klachten over de kwaliteit van de levering en/of van de geleverde zaken

moeten in ieder geval schriftelijk aan verkoper worden gemeld binnen 8

kalenderdagen na de aflevering, respectievelijk binnen 8 kalenderdagen nadat

de zaken ter beschikking van koper zijn gesteld. Indien koper niet onmiddellijk,

respectievelijk binnen genoemde termijn van 8 kalenderdagen een schriftelijke

klacht bij verkoper heeft ingediend, geldt het door verkoper geleverde als door

koper goedgekeurd en aanvaard.

11.2 Geen klachten kunnen worden ingesteld over zaken die zich niet meer in de

oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door verkoper kunnen

worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke

manier, of voor een ander doel dan waarvoor de zaken bestemd zijn. Geringe,

in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in

kwaliteit of kwantiteit van zaken kunnen geen grond voor uitoefening van

rechtsmiddelen opleveren.

11.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door verkoper is verkoper bevoegd

om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een

aanvullende hoeveelheid de koper te crediteren voor de minderwaarde tot een

maximum van het factuurbedrag.

11.4 Klachten over een door verkoper gezonden factuur (al dan niet langs

elektronische weg) moeten binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum

schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. Na afloop van die termijn zullen

alle (eventuele) aanspraken van koper uit dien hoofde vervallen zijn.

11.5 Iedere aanspraak tegen verkoper zal zijn vervallen tenzij binnen 12 maanden

na de levering van de zaken een rechtsvordering tegen verkoper zal zijn

ingesteld.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid koper

12.1 In alle gevallen waarin de koper in strijd handelt met een bepaling van de

overeenkomst en/of deze voorwaarden, is de koper aansprakelijk voor alle

kosten en schade die de verkoper maakt of lijdt, hoe ook genaamd.

 

Artikel 13 – Betaling

13.1 In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, heeft

verkoper het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds

geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.

13.2 Betaling is onmiddellijk opeisbaar en dient, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur van verkoper

wordt vermeld, op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de rekening van

verkoper.

13.3 Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat koper na het verstrijken

daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

13.4 Koper zal zich ter zake van betaling niet beroepen op verrekening met enige

vordering, die koper op verkoper pretendeert. Evenmin zal koper op grond van

een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de

overeenkomst zijn betaling mogen opschorten.

13.5 Bij betaling per debitcard of creditcard staat koper er voor in dat hij over

voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling

aanwezig blijkt, is koper verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te

stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Verkoper heeft het recht

zaken van koper onder zich te houden, daaronder begrepen een vervoermiddel

waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende

zekerheid wordt gesteld, zulks ter keuze van verkoper.

13.6 Indien koper meerdere financiële verplichtingen jegens verkoper heeft of

overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen –

bij verzuim van koper ten aanzien van één van de vorderingen – alle andere

vorderingen van verkoper, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar

zijn, onverminderd rechten van verkoper op grond van artikel 13.1.

13.7 In geval van niet of niet-tijdige betaling door koper, alsmede indien de

financiële situatie van koper daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter

beoordeling van verkoper, is verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de

overeenkomsten op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan

door koper ten genoege van verkoper zekerheid is gesteld, en deze zekerheid

door verkoper is verkregen.

13.8 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de vordering van verkoper verhoogd met

buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle overige

buitengerechtelijke kosten alsmede de kosten van rechtskundige bijstand.

13.9 Koper is over de openstaande vordering de wettelijke handelsrente (6:119a

BW) verschuldigd, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is

geworden.

13.10 Bij koop op afroep heeft verkoper, indien een halfjaar na de opdracht geen

algehele afroep is gevolgd, de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

a. ineens, bij vooruitbetaling, algehele betaling van de nog te leveren zaken

en de door hem geleden schade te vorderen;

b. de overeenkomst te ontbinden en de door hem geleden schade te

vorderen.

 

Artikel 14 – E-invoicing en E-mandate

14.1 E-invoicing is het via elektronische weg aanbieden van facturen door

verkoper aan koper. Een e-invoice is een elektronische factuur, welke voldoet

aan de geldende regelgeving.

14.2 E-invoicing kan door verkoper aangeboden worden aan koper. Deelname aan

e-invoicing kan slechts na acceptatie van de door verkoper gestelde

voorwaarden.

14.3 Door deelname aan e-Invoicing accepteert koper dat hij niet langer papieren

facturen van verkoper zal ontvangen. Dit geldt voor zowel facturen verzonden

naar het factuuradres als het kopie-factuuradres (indien van toepassing).

14.4 De koper zal eventuele UserID(‘s) en wachtwoord(en) met de grootst

mogelijke zorg geheimhouden en staat in voor een zorgvuldig gebruik en

beheer. Bij vermoeden van misbruik zal de koper verkoper onverwijld op de

hoogte stellen.

14.5 De e-Invoice wordt voor een door de verkoper aan te geven periode online ter

beschikking gesteld aan de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het

offline opslaan van de e-Invoice in elektronische vorm (PDF+certificaat) ten

behoeve van zijn administratie.

14.6 De koper kan te allen tijde verzoeken de deelname aan e-Invoicing stop te

zetten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal verkoper zo spoedig

mogelijk weer overgaan tot het verzenden van de papieren facturen. Verkoper

kan in de toekomst kosten verbinden aan het toezenden van papieren

facturen, hetgeen hierbij door koper uitdrukkelijk wordt geaccepteerd.

14.7 Een E-mandaat is een elektronische machtiging voor (automatische)

incassering welke voldoet aan de geldende regelgeving en procedures.

Betaling via een dergelijke elektronische machtiging kan door verkoper

aangeboden worden aan koper. Deelname aan elektronische machtiging kan

slechts plaatsvinden na acceptatie van de door verkoper gestelde

voorwaarden.

 

Artikel 15 – Faillissement

15.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dan wel

stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, zijn alle vorderingen van

verkoper op koper terstond opeisbaar en wordt de uitvoering van alle

verbintenissen van verkoper voor koper per direct opgeschort. Verkoper heeft

het recht de overeenkomsten met verkoper te ontbinden, per direct op te

zeggen, dan wel nakoming van (een deel van) de betreffende

overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper het recht heeft zijn

verplichtingen onder de betreffende overeenkomsten opgeschort te houden

totdat nakoming door koper voldoende is zeker gesteld, een en ander

onverminderd alle andere aan verkoper toekomende rechten.

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud, pandrecht

16.1 Verkoper behoudt zich het (eigendoms)recht van de afgeleverde zaken en

toekomstig te leveren zaken voor, totdat alle vorderingen van verkoper op

koper, uit hoofde van de levering van die zaken, danwel uit hoofde van in

verband met die levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en

ander met inbegrip van rente, kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.

16.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die verkoper

op koper verkrijgt wegens tekortschieten door koper in de nakoming van een

of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

16.3 Koper is gehouden aan verkoper in eigendom toebehorende zaken te

onderhouden als een goed huisvader. Zolang de eigendom van de geleverde

zaken niet op koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan (tenzij

verkoper daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend)

om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop

te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het

kader van de gewone bedrijfsuitoefening van koper. In dat geval dient de

koper de partij aan wie hij de zaken overdraagt op de eigendomsrechten van

de verkoper te wijzen.

16.4 Indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen

jegens verkoper of laatstgenoemde goede grond heeft te vrezen dat koper in

de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, is verkoper

gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen,

onverminderd verdere rechten jegens koper. Koper verklaart in dat geval

onherroepelijk alle medewerking aan de verkoper te zullen verlenen voor de

terugname van de zaken, waaronder de verkoper toegang te zullen verlenen

tot de plaats waar de zaken zich bevinden.

16.5 Ter verzekering van al hetgeen verkoper te eniger tijd van koper te vorderen

heeft of zal hebben, verpandt koper, in geval de door verkoper geleverde

zaken door koper aan derden zijn doorgeleverd, al zijn uit de doorlevering

voortvloeiende rechten jegens die derden aan verkoper. Door de

toepasselijkheid van deze voorwaarden verleent koper een volmacht aan

verkoper, met het recht van substitutie, om die rechten namens koper,

eventueel steeds herhaald, aan verkoper te verpanden en alles te doen wat

dienstig is voor die verpanding Koper staat ervoor in dat hij tot verpanding

bevoegd is en dat de rechten vrij zijn van rechten van derden. Zodra koper in

gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens

verkoper, is verkoper bevoegd genoemde derden mededeling te doen van

onderhavige verpanding. Koper is verplicht hieraan alle benodigde

medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend

verzoek van verkoper onverwijld opgave te doen van de namen en adressen

van alle derden aan wie hij de door verkoper geleverde zaken heeft

doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering

jegens die derden heeft verkregen. Indien koper na sommatie van verkoper in

gebreke blijft medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk

opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van de openstaande

vordering op koper, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf

procent van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag

gedurende welke de nalatigheid van koper voortduurt, onverminderd het recht

van verkoper om daarnaast nakoming te vorderen.

 

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van verkoper van zodanige aard,

dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet

kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven verkoper het recht de

overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door

verkoper te bepalen tijdstip, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding

verplicht is.

17.2 Indien verkoper gebruik maakt van de in artikel 17.1 vermelde bevoegdheid

tot opschorting, heeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden,

tenzij koper kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn

bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval

schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na beroep van verkoper op

opschorting plaats te vinden.

17.3 Onder de bij artikel 17.1 bedoelde omstandigheden vallen onder meer oorlog,

oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, vandalisme, relletjes,

oproer of opstootjes, (dreiging van) terroristische acties, stakingen,

protestacties, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden

bij verkoper of toeleveranciers van verkoper door de burgerlijke of militaire

overheid, brand- en stormschade, diefstal, overlast door

weersomstandigheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sneeuw, hagel en

ijzel), overstromingen, aardbevingen of andere (natuur) rampen,

verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd

vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het

bedrijf van verkoper of in toeleveringsbedrijven van verkoper, alsmede een

zodanige schaarste – al of niet als gevolg van prijsstijgingen – van de zaken,

dat in alle redelijkheid van verkoper niet verlangd kan worden om – zelfs

tegen een hogere prijs – te leveren.

 

Artikel 18 – lndeplaatsstelling

18.1 Zowel ter zake de met koper gesloten overeenkomst als ter zake de

uitvoering van die overeenkomst, is verkoper gerechtigd een ander in zijn

plaats te stellen, dusdanig dat alle desbetreffende rechten en verplichtingen

zullen gelden tussen de koper en de in de plaats van de verkoper getreden

partij, waarmee koper reeds nu voor alsdan akkoord gaat en medewerking

aan verleent. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra verkoper, mede

namens degene die in diens plaats wordt gesteld, schriftelijk daarvan kennis

heeft gegeven aan de koper.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing, waarbij echter het Weens Koopverdrag geheel buiten

beschouwing en/of toepassing zal blijven.

19.2 Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de tussen koper en

verkoper gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig

gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar

verkoper gevestigd is. Uitsluitend de verkoper kan ervoor kiezen om het

geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats of

plaats van vestiging van koper of een anderszins bevoegde rechter.

 

Artikel 20 – Gedeeltelijke nietigheid, omzetting

20.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan

ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze

algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

 

Artikel 21 – Coulance, geen rechtsverwerking

21.1 Indien verkoper uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in

eerste instantie jegens koper geen beroep doet op enige toepasselijke

bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerkt verkoper daarmede niet

het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende

bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene

voorwaarden te doen.

 

Artikel 22 – Consumenten

22.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn onverminderd van

kracht voor overeenkomsten met consumenten. Indien echter sprake is van

een consumentenkoop in de zin van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (een

koop gesloten door een natuurlijke persoon) dan zullen de daarin opgenomen

dwingendrechtelijke bepalingen, voor zover die afwijken van de elders in deze

voorwaarden opgenomen bepalingen, voorgaan.

Deze Algemene Voorwaarden van NOVE zijn op 17 januari 2017 gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel onder nummer KvK01/3179499.