Disclaimer

Toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele content van de website www.schipverven.nl. Door de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de bestelde producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Hoewel Schipverven.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Schipverven.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor schade die, in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt wordt door het gebruik van deze website. Schipverven.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie, met uitzondering indien er sprake is van opzet of schuld van Schipverven.nl. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de inhoud van deze website.

Fuctionaliteit van de website

Schipverven.nl garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de website. Schipverven.nl garandeert eveneens niet dat de website en server vrij is van virussen en aanvaardt, met uitzondering indien er sprake is van opzet of schuld, geen aansprakelijkheid hiervoor.

Informatie van derden en verwijzingen

Schipverven.nl aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Schipverven.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Privacy verklaring

Schipverven.nl respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In deze privacy verklaring wordt omschreven hoe Schipverven.nl met persoonsgegevens omgaat. Bij verschillende onderdelen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen. Hierbij wordt vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt worden. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van aanbiedingen en nieuwsfeiten van producten en diensten van Schipverven.nl, kunt u toestemming geven uw persoonsgegevens hiervoor op te geven. Schipverven.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij noodzakelijk. Na uw goedkeuring kan Schipverven.nl persoonsgegevens gebruiken voor specifieke marketingdoeleinden.

Intellectuele rechten

Schipverven.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wijzigingen

Schipverven.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Wanneer u vragen heeft over deze disclaimer kunt u contact met Schipverven.nl opnemen.

Schipverven.nl, april 2019